Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz

Konieczność zbudowania Twórczego społeczeństwa. Dlaczego poprzednie próby się nie powiodły

10 sierpnia 2020
Komentarze

Konieczność zbudowania Twórczego społeczeństwa


Walka ideologii

Bez względu na epokę ostatnich tysiącleci istnienia naszej cywilizacji, nie znajdziemy czasu, w którym ludzkość nie poszukiwałaby takiego ustroju, który doprowadziłby ją do najwyższego możliwego etapu ludzkiej ewolucji. W ciągu ostatnich stuleci system był zastępowany jeden po drugim: feudalizm, kapitalizm, socjalizm, komunizm itp. Ponadto na początku ideologia każdego nowego systemu dawała wiarę w osiągnięcie upragnionych wysokości, wyrażała pożądane obietnice osiągnięcia lepszego życia, dawała nową i iluzoryczną nadzieję, kontrastując jasno z przestarzałą, poprzednią ideologią.

Lecz każda kolejna «nowa ideologia» później pokazywała swoją prymitywność podobnie jak poprzednia, niezdolność do spełnienia oczekiwań nawet niewielkiej części społeczeństwa, nie mówiąc już o każdym poszczególnym człowieku. Każdy kolejny krach oczekiwań i nadziei był coraz boleśniej znoszony przez masy. I za każdym razem ta frustracja formowała w pamięci ludzi przypomnienie o niepowodzeniach i fałszywą opinię o niemożności zbudowania wymarzonego przez ludzi społeczeństwa.

W rezultacie doprowadziło to do tego, że dziś przeciętny obywatel nie wierzy już «w szczęśliwe życie w stabilności i dobrobycie», nie wierzy w kolejne hasła o niezależności i równości. Znane mu są tylko kłamstwa, oszustwa i inne manipulacje ze strony polityków. Wielu ludzi nie wierzy w obietnice postępu, na przykład w te ekonomiczne, techniczne, widząc w praktyce ogromną przepaść pomiędzy bogatymi a biednymi i zdając sobie sprawę, że postęp ten dotknie tylko bardzo małą część społeczeństwa, dla innych — poprawa będzie tylko na papierze. Pomimo wszystkich dowodów empirycznych zgromadzonych na przestrzeni wieków, doświadczeń związanych z porażkami, ludzkość nadal pragnie zmian na lepsze i jednocześnie nie widzi drogi wyjścia z tego kryzysu. Więc dlaczego tak się stało?

Dziś nadszedł etap kryzysu współczesnego społeczeństwa. Więc jak można sobie z tym poradzić?

Na początku wyjaśnijmy przyczyny.


Dlaczego tak się stało?

Brak zaufania mas do swoich liderów, podtrzymywany ich fatalną bezczynnością, będzie istniał do czasu, aż ludzie otrzymają odpowiedzi na nagromadzoną warstwę pytań.

  • Dlaczego stare ideologie, mimo obiecujących początków, przeszły do historii jako nieudany eksperyment?
  • Czemu pomimo wszystkich przepisów dotyczących praw człowieka i wolności zawartych w konstytucjach większości państw, w rzeczywistości widzimy dziś coś wręcz przeciwnego?

WŁADZA. Mimo całej różnorodności proponowanych form istnienia społeczeństwa, postulatów o wolności i sprawiedliwości, należy zauważyć, że w praktyce wszędzie stabilnie utrzymywała się ta sama rzecz: hierarchia władzy wyrażająca się we władzy jednostek nad społeczeństwem! Czyli tak naprawdę zachowywano system niewolniczy, udoskonalano jedynie ideologiczne narzędzie jego zarządzania. Tabliczka została zmieniona, ale treść pozostała!

FORMAT KONSUMPCYJNY. Kolejną ważną kwestią, która a priori wykluczyła budowę twórczego społeczeństwa, mimo wykorzystania jego haseł, jest konsumpcyjny format relacji międzyludzkich, który dominuje ostatnie 6000 lat. Format ten skupia uwagę mas na egoizmie, pysze, pragnieniu nieskończonej konsumpcji i zawładnięcia czymś, a co najważniejsze — nienasyconym pragnieniem władzy! Uaktywnia się nienasycony instynkt zwierzęcy, tworząc patogeniczne warunki w rozwoju jednostki. A to z kolei stwarza patogeniczne warunki dla rozwoju całego społeczeństwa. Tak długo, jak każda osoba będzie chciała konsumować w sposób nienasycony, jej istnienie zostanie zredukowane do szablonów narzuconych przez konsumpcyjny format. Sens życia takiego człowieka, skupionego na materii, często polega na dążeniu do władzy, uznania i nieograniczonego powiększania kapitału.

Tak na marginesie, słowo «kapitał» pochodzi od łacińskiego «caput», co oznacza «głowa». Korzenie tego pojęcia sięgają do czasów, gdy bydło było liczone jako jednostka monetarna, a jego rachunek był liczony na głowach, to znaczy na liczbie zwierząt. A w systemie niewolniczym masy biednych ludzi (niewolników) nie były uważane za ludzi, kupowano i sprzedawano ich jak bydło. Lecz czy nie jest zbrodnią przeciwko ludzkości wprowadzenie w społeczeństwie takich stosunków ludzi do siebie?

Czyż taka pogoń za wyimaginowaną siłą i nienasyceniem materialnym nie jest wynikiem dominacji w człowieku jego niskich potrzeb? A w konsekwencji: konkurencja, spory, kłótnie, rywalizacja, konflikty, system klasowy, hierarchia władzy, przepaść między biednymi i bogatymi, a ostatecznie — wojny hybrydowe, wojny światowe. Czyż format konsumpcyjny nie jest w rezultacie samobójczy dla całej ludzkości? Wojny, które zaczynają się w zorientowanej na konsumenta ludzkiej świadomości, prowadzą do strachu, agresji i śmierci. Czyż nie jest prawdą, że destrukcyjny, uciążliwy format konsumpcyjny w głowach ludzi z nienasyconym pragnieniem władzy, wojny, odwiecznymi problemami zwierzęcego przetrwania, pragnieniem owładnięcia, i jaskrawe marzenie każdego człowieka o pokojowym, szczęśliwym, bezpiecznym życiu — to są rzeczy w sposób naturalny wykluczające się wzajemnie?


Twórcze społeczeństwo


Ludzkości potrzebna jest alternatywa —

TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO

  • Co pomoże współczesnemu człowiekowi odzyskać nie tylko wiarę w dobrą przyszłość, ale i absolutną pewność, że jest ona realna, zdobyć zrozumienie, jak ją budować, zrozumieć potrzebę aktywnego uczestnictwa każdego człowieka w procesie budowania takiego społeczeństwa?
  • Jak możemy zbudować Twórcze społeczeństwo w którym wszystkie dobra i zasoby będą należały do Człowieka, a nie do amorficznych nadbudówek które nim rządzą?

We współczesnych czasach, w dobie technologii komputerowych i komunikacji mobilnej pomiędzy ludźmi żyjącymi na różnych kontynentach, bardziej niż kiedykolwiek możliwe jest zbudowanie twórczego formatu rozwoju społeczeństwa. Jest to budowa nowego formatu relacji publicznych skierowanego na pielęgnowanie najlepszych ludzkich cech, rozwój twórczego Człowieka, jednoczenie ludzi w zakresie wartości duchowych i moralnych, promowanie dobra, pokoju, człowieczeństwa, uczciwości, wzajemnego wsparcia, szacunku i miłości do siebie nawzajem. Czyż nie marzy o tym każdy rozsądny mieszkaniec naszej planety?

Proszę zauważyć że akcent jest tu zupełnie inny niż w społeczeństwie konsumpcyjnym. Twórcze społeczeństwo ma na celu aktywizację wszystkich pozytywnych, dobrych rzeczy w osobie jako jednostce, wspieranie dobrych intencji człowieka, aby mógł przejawić swoje najlepsze cechy i zdolności dla swojego rozwoju duchowego i moralnego oraz dla dobra całego społeczeństwa, a w rezultacie fraktalnie będzie się działało to samo w całym społeczeństwie. Przecież tylko poprzez kształtowanie zdrowej osobowości można stworzyć zdrowe społeczeństwo. A wraz ze stabilnością planowanej gospodarki światowej i dostępnością wszystkich korzyści dla wszystkich ludzi, zniknie pragnienie konkurencji i nadmiernego gromadzenia rzeczy materialnych.

Rozwój gospodarki i innych obszarów będzie koncentrował się na zaspokajaniu potrzeb każdej osoby, a nie na ogólnym systemie, jak to ma miejsce obecnie, gdy wartości moralne i etyczne osoby są zniwelowane. Absolutna przejrzystość i otwartość informacji w Twórczym społeczeństwie jest stanem naturalnym. W takim duchu i warunkach twórczy format rozwoju społeczeństwa, nieuchronnie ewoluując, jest tym przejściowym etapem tworzenia idealnego społeczeństwa, którego tak długo poszukiwano; tym mostem łączącym, który stoi na ośmiu filarach — jest to 8 Podstaw Twórczego społeczeństwa.Wielu może mieć takie pytania: «A co z władzą w Twórczym społeczeństwie? Jest ona niezbędnym warunkiem do nawiązania relacji, zorganizowania produkcji społecznej. Czy jej nieobecność nie doprowadzi do anarchii?», — i tym podobne. Lecz tu znów wracamy do pojęcia odpowiedzialności. Przecież dochodząc do władzy, człowiek jest obarczony obowiązkami, celami i zadaniami, które zobowiązuje się wypełniać przed ludźmi. Ale jak to wygląda w praktyce we współczesnym układzie konsumpcyjnym? Każdy widzi, że wchodząc w kręgi władzy i podobne temu warunki, myślenie takiej osoby zmienia się, niestety, nie w najlepszym dla elektoratu kierunku. Dlatego, aby zmienić sytuację, należy zmienić warunki.

Lecz jeśli spojrzymy na to z drugiej, twórczej strony, w takiej sytuacji ludzie, jeśli chcą zrobić coś dobrego dla innych, poprawić jeszcze bardziej życie wszystkich, wezmą na siebie ODPOWIEDZIALNOŚĆ wobec wszystkich ludzi, zobowiązując się odpowiadać przed społeczeństwem za swoje słowa, czyny oraz wszystkie wyniki swojej pracy na zajmowanych stanowiskach. A sami ludzie będą wyznaczać zadania i kontrolować jakość ich realizacji. Ta definicja fundamentalnie zmienia samą istotę.Odpowiedzialność wyklucza narzucanie społeczeństwu woli jednostek. Jest to narzędzie służące społeczeństwu do zaspokajania jego potrzeb. Twórczy układ stwarza warunki dla dobra konkretnie człowieka, każdego człowieka, a nie dla amorficznego słowa «państwo», pewnych organizacji i tym podobnych. Przecież Człowiek jest głównym składnikiem wszystkiego. Bez Człowieka nie będzie nic.

Jeśli chodzi o rozwój ewolucyjny ludzkości, to dziś zależy on bezpośrednio od wyboru każdego Сzłowieka, od przeformatowania jego świadomości z konsumpcjonizmu na tworzenie i łączenia się na tych zasadach z innymi. Ale zmiany te zależą od tego i będą możliwe dopiero wtedy, gdy społeczeństwo samo stworzy pozytywne środowisko dla duchowego i moralnego wzrostu człowieka. Aspekty te są ściśle ze sobą powiązane, wzajemnie się uzupełniają i są bezpośrednio proporcjonalne do siebie oraz do całego procesu ewolucji na drodze ludzkości do idealnego społeczeństwa. Formuła jest bardzo prosta: Człowiek tworzy dla społeczeństwa, a społeczeństwo — dla Człowieka oraz na pierwszym miejscu nota bene stawia się Człowieka i jego korzyści. I pod tym względem udział każdej osoby jest niezmiernie ważny we wspólnej sprawie mającej na celu poprawę życia całego społeczeństwa i poszczególnej jednostki.

Ale jaki rodzaj udziału człowieka jest możliwy w obecnej sytuacji? Dziś wiele osób na razie nie widzi wyjścia w otaczającym je przepływie informacji z dominacją konsumpcyjnego formatu. I właśnie dlatego, aby większość ludzi zrozumiała prawidłową drogę i skonsolidowała się, konieczne jest informowanie społeczeństwa, powiadomienie ludzi, tworzenie i rozpowszechnianie pozytywnych treści oraz wypełnianie nimi przestrzeni informacyjnej. Ważne jest, aby działać w sposób twórczy, iść w kierunku ludzi, a jednocześnie stać się przykładem prawdziwego Człowieka, który jest godny takiego społeczeństwa i pokazuje swoim przykładem w rzeczywistości, że osiągnięcie tego jest absolutnie realne. Każdy, kto chce, mając nowoczesne możliwości techniczne i różnorodne sposoby dostarczania informacji, może już teraz zostać uczestnikiem budowania Twórczego społeczeństwa.

Najważniejsze jest uświadomienie sobie, że nie jesteś sam! Ruch w tym kierunku odbywa się już na całym świecie! Zbudowane z twoim udziałem Twórcze społeczeństwo to najlepsze dziedzictwo dla twoich potomków. Jedyne, co musisz teraz zrobić, to zacząć iść w tą stronę i będzie to ważny krok w kierunku postępu całego społeczeństwa. Razem możemy wiele zrobić! Przyszłość rodzi się teraz.


John Asher

Zostaw komentarz