Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz

GŁÓD i UBÓSTWO. Co należy robić?

5 lipca 2021
Komentarze
ГОЛОД и БЕДНОСТЬ. Что делать?

Dzisiejszy konsumpcyjny świat jest światem dyskryminacji, łamania praw człowieka i skrajnych trudności dla miliardów ludzi. Większość z nich znajduje się w różnych częściach świata i nie mają możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Dzisiejsze społeczeństwo boryka się z tak dotkliwymi problemami jak głód, ubóstwo, kryzysy gospodarcze i humanitarne oraz katastrofalny problem braku żywności. Rzeczywistość osiągnięć cywilizacji ludzkiej w ostatnich dziesięcioleciach jest pięknie przedstawiona jedynie w międzynarodowych raportach i deklaracjach, ale liczby wskazują na coś innego.

Świat stanął w obliczu poważnego niedoboru żywności. Czy wiecie, że każdego roku ponad 9 milionów ludzi umiera z powodu głodu i związanych z nim chorób? Pomimo rzeczywistego wizerunku przetrwania ludzi, dla opinii publicznej tworzy się przekonanie, że nowoczesne organizacje rzekomo odnoszą sukcesy w walce z głodem i ubóstwem. Pomimo raportów i oficjalnych międzynarodowych oświadczeń, o rozwiązywaniu tych problemów, problemy te nie są w rzeczywistości rozwiązywane. Wręcz przeciwnie, statystyki z ostatniej dekady pokazują rozczarowujący postęp.

Мир столкнулся с острой нехваткой продовольствия

Według danych ONZ w ciągu pięciu lat od 2014 do 2019 roku liczba głodujących na świecie wzrosła o ponad 60  milionów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w latach 2017-2018 liczba głodujących przekroczyła liczbę 820 milionów (czyli co 9. osoba na świecie). Sytuacja uległa dramatycznemu pogorszeniu w latach 2020-2021, kiedy świat stanął w obliczu wirusa SARS-CoV-2. Pandemia koronawirusa COVID-19 znalazła swoje odzwierciedlenie w niezwykle negatywnych skutkach społeczno-gospodarczych na całym świecie. Społeczność światowa doświadcza globalnego kryzysu gospodarczego, zamknięcia ogromnej liczby przedsiębiorstw, masowej utraty miejsc pracy i wielu innych związanych z tym problemów. Drastycznie wzrosły wskaźniki ubóstwa i głodu.

Co do kryzysu żywnościowego, sytuacja jest bardziej dramatyczna w regionach Afryki i Azji, zwłaszcza tam, gdzie toczą się walki. Wojennym konfliktom towarzyszyło wiele zniszczeń. W wielu przypadkach zniszczono infrastrukturę miejską, w tym miejsca z zapasami w wodę pitną i żywność (takie jak targowiska i gospodarstwa rolne), co znacznie pogorszyło i tak już złą sytuację miejscowych mieszkańców.

Ogromna liczba ludzi staje się uchodźcami, czy to z powodu wojny, czy też skutków globalnej zmiany klimatu, i jest zmuszona szukać schronienia, jakościowego wyżywienia i pomocy medycznej. Wielu ludzi w dzisiejszych czasach nie ma co jeść, a wielu nie ma gdzie mieszkać z różnych powodów. W formacie konsumpcyjnym ludzie są nie tylko pozostawieni sami sobie, ale także pozbawieni wszelkich warunków i szans na stworzenie stabilnego, bezpiecznego życia. W obecnej „erze postępu”, w naszej „epoce nowoczesności”, miliardy mieszkańców planety Ziemia nie mają skąd i od kogo oczekiwać pomocy. Społeczeństwo konsumpcji i wzbogacania się jest zdominowane przez prawa świata zwierzęcego, nie ludzkiego, jak to powinno być w cywilizowanym społeczeństwie.

Миллиардам жителям планеты Земля неоткуда и не от кого ждать помощи

Ale co ze wsparciem humanitarnym, fundacjami charytatywnymi, międzynarodowymi programami żywnościowymi i tym podobnymi? Różne organizacje opracowały plany stopniowego zmniejszania liczby głodujących ludzi, ale z różnych powodów ich realizacja opóźnia się o wiele dziesięcioleci. Środki, które są oficjalnie przeznaczane na rozwiązanie tych problemów, nie mają żadnego wpływu na sytuację, a co gorzej, większość z nich nie dociera do miejsc przeznaczenia. W formacie konsumpcyjnym, gdzie dominuje troska wyłącznie o swoją osobę, nikt nie odwołał powszechnej korupcji, biurokracji i defraudacji funduszy.

Innymi słowy, nikt tak naprawdę nie chce całkowicie wyeliminować głodu i ubóstwa. W raportach międzynarodowych znajdujemy jedynie stwierdzenia o ruchu we właściwym kierunku bez żadnych konkretów, stwierdzenia o potrzebie poszukiwania bardziej skutecznych środków, o znaczeniu bardziej szczegółowej analizy problemów, co z pewnością powinno pomóc społeczeństwu w przyszłości w zmierzaniu w kierunku rozwiązania tych problemów. Jednocześnie te same sprawozdania zawierają wiele „powodów”, dla których nie nastąpiła poprawa w wyznaczonym terminie i dla których sytuacja pogarsza się wbrew oficjalnie oczekiwanym rezultatom. W rzeczywistości pogorszenie sytuacji wynika z jednej tylko przyczyny, która dotyczy globalnego czynnika ludzkiego istnienia — jest to konsumpcyjny format relacji, dominujący na świecie od 6 tysięcy lat.

Format konsumpcyjny stwarza warunki dla obecności w społeczeństwie głodnych, ubogich i potrzebujących. Dopóki samo społeczeństwo nie zmieni swojego wektora rozwoju z nieludzkiego, konsumpcyjnego na twórczy, z dominowaniem takich wartości jak humanizm, wzajemny szacunek, życzliwość, troska o bliźniego, dopóty żadne inne próby nie będą w stanie zlikwidować w pełni głodu, biedy i innych problemów dzisiejszego społeczeństwa. Brak ludzi potrzebujących i chorych jest niemożliwy w świecie, w którym panuje hierarchiczna wyższość, dominacja, podział na biednych i bogatych, bo w takim społeczeństwie nie ma miejsca na to, co najważniejsze — wartość ludzkiego życia, równość i wolność każdego człowieka.

Необходимо изменить вектор развития общества

W świecie konsumpcyjnym jest przyjęte milczeć o faktycznym stanie przetrwania obywateli konkretnych krajów. W środkach masowego przekazu pewne informacje są prezentowane zgodnie z ogólnie przyjętą dominującą polityką działań i opinii, reklamuje się tylko wybiórczo pewne informacje pod pewnym kątem, ogłaszając znacznie „ważniejsze” sprawy niż zapewnienie podstawowych potrzeb ludności. Nikt nie mówi o rzeczywistych liczbach ubóstwa. Nie jest też nagłaśniany fakt, że przyczyną zachorowalności i umieralności z powodu głodu nie zawsze jest brak żywności, ale często brak środków do jej zakupu. Wizerunek zewnętrzny, reputacja i opinia międzynarodowa są o wiele cenniejsze niż życie ludzi. W wielu krajach obywatele są zmuszeni do spożywania żywności o bardzo złej jakości, co w konsekwencji prowadzi do różnych chorób. Wartość życia ludzkiego nie jest na pierwszym miejscu, nie jest dominującą i fundamentalną w dzisiejszym społeczeństwie. Bez względu na to, o ile humanitarne są przepisy dotyczące praw i wolności człowieka, które zostały zadeklarowane na papierze, nie są one tak naprawdę wdrażane w świecie konsumpcyjnym, w którym dominuje egoistyczny sposób myślenia.

Krzyczymy o postępie technicznym, przełomach naukowych, postępie militarnym (najnowsza broń i tak dalej), ale nie potrafimy poradzić sobie z biedą i głodem. Konkurencja w formacie konsumpcjonistycznym polega na tym, kto jest lepszy, kto ma szybszą broń i sprzęt, kto ma większe wpływy, czyli władzę, ale nie na tym, kto ma mniej głodnych i zdrowszych ludzi. Statystyka głodujących postrzegana jest dziś przez wielu ludzi jako liczby, ale za tymi liczbami kryją się życia prawdziwych ludzi, którzy nieświadomie znaleźli się w sztucznie stworzonych warunkach walki o możliwość istnienia. Co gorsza, w formacie konsumpcyjnym, nikt nie jest zabezpieczony, że nie znajdzie się wśród nich jutro.

 в потребительском формате никто не застрахован завтра оказаться в числе голодающих

Zmniejszenie liczby ludności 

W tym kontekście warto wspomnieć o jeszcze jednym ważnym czynniku, który jest obserwowany od dziesięcioleci i aktywnie popularyzowany. Według powszechnej opinii, główną przyczyną głodu i braku czystej wody pitnej jest rzekomo demografia. Czynnik wzrostu liczby ludności na świecie jest przedmiotem troski wielu państw, rządów i organizacji publicznych. Świat rzekomo zbliża się do zbyt dużej ilości ludzi na planecie. Coraz częściej pojawiają się stwierdzenia, że w najbliższej przyszłości ludzkość czeka jeszcze bardziej globalny kryzys demograficzny. Wynika to z faktu, że niepohamowany wzrost liczby ludności prowadzi do nadmiernego obciążenia przyrody i wyczerpania jej zasobów.

Popularyzacja takich hipotez prowadzi opinię publiczną do wniosku, że jeśli dziś nie zmniejszy się liczby ludności, to w niedalekiej przyszłości nieograniczony wzrost doprowadzi do wyczerpania zasobów naszej planety, pogorszenia stanu środowiska naturalnego, a w konsekwencji do całkowitego braku żywności i głodu na świecie. Nacisk kładziony jest na przetrwanie i strach przed śmiercią, co powoduje, że wielu ludzi przyjmuje takie teorie bez wnikania w problem i bez jego analizy. W rzeczywistości spekuluje się na ten temat, aby usprawiedliwić i przykryć nieludzkie działania przeciwko życiu wielu milionów ludzi, co jest nieodłączną cechą dzisiejszego konsumpcyjnego, antyludzkiego świata.

Zdarzają się przypadki, gdy precedensy do głodu mają zupełnie naturalne przyczyny, niezależne od działalności człowieka (np. te same zjawiska pogodowe wpływające na poziom plonów, nagłe kataklizmy naturalne: huragany, susze, powodzie itp.) Ale nawet w tym przypadku, gdyby ludzie żyli w Twórczym Społeczeństwie, problem ten zostałby łatwo rozwiązany z pomocą innych, lepiej prosperujących regionów, ponieważ w Twórczym Społeczeństwie na pierwszym miejscu jest wartość życia każdej osoby i jedność społeczeństwa.

W świecie konsumpcyjnym, prowadzenie różnych konfliktów zbrojnych sztucznie stworzyło większość precedensów dotyczących niedoborów żywności i zaostrzyło kryzys żywnościowy w niektórych regionach do tego stopnia, że większość z tych regionów nadal znajduje się w czołówce pod względem liczby głodujących ludzi na świecie. Jak widzimy, wzrost liczby ludności jest niewygodny nie z powodu zgłaszanych problemów środowiskowych. Powód leży globalnie w nieludzkim, konsumpcyjnym formacie relacji. Przecież gdy propaguje się podział społeczeństwa i niskie cechy zwierzęce, a przy tym dyktatorem jest tyrania ideologii formatu konsumpcyjnego, prowadzi to zdecydowanie do pojawienia się nieprzyjaźni, konfliktów zbrojnych, wojen, które są przyczyną wielu innych problemów społeczeństwa.

Причина кроется глобально в бесчеловечном потребительском формате взаимоотношений

Źródła korupcji 

Format konsumpcyjny zmusza biednych do podejmowania nielegalnych działań jako ostatniej szansy na przetrwanie. W zasadzie w większości przypadków właśnie w ten sposób rodzą się przestępstwa i konflikty. Nawet w krajach o lepszej gospodarce, ludzie znajdujący się poniżej progu ubóstwa są wykluczeni z systemu społecznego danego państwa i w wielu aspektach uczestniczą jedynie w produkcji towarowej. To są ludzie, którzy nie mają jutra, którzy nie mają gwarancji na przyszłość, którzy nie mają gwarancji nawet na kawałek chleba. Nie mają innego wyjścia, jak postąpić wbrew prawu, jeśli prawo o nich nie dba. W rzeczywistości prawdziwym wykroczeniem jest dopuszczenie do głodu w cywilizacji ludzkiej, ponieważ jest to rażące naruszenie praw człowieka, lekceważenie życia ludzkiego.

Настоящее противоправное действие — это допущение в человеческой цивилизации голода

Ludzkość to jedna rodzina 

Do natury istot ludzkich należy pokojowe współistnienie. Wszelkiego rodzaju podziały i konflikty nie są nam właściwe. Jeśli jednak społeczeństwo głoduje, odczuwa w czymś potrzebę, zrobi wszystko, by przetrwać. Tak zaczyna się wiele konfliktów zbrojnych, buntów i wojen (w poszukiwaniu lepszego życia). To znaczy, że głód i ubóstwo są swego rodzaju narzędziem rządzenia masami. Łatwiej jest sprowokować głodny tłum w odpowiednim momencie i skierować go w odpowiednim kierunku, ku niewypowiedzianej realizacji czyichś planów, po uprzednim naszkicowaniu ludziom niezbędnego obrazu wroga zewnętrznego.

W rzeczywistości głód i ubóstwo są zjawiskami sztucznie stworzonymi przez człowieka, zważywszy na to, że świat w rzeczywistości ma obfitość zasobów. Przy tych zasobach, które są właściwe naszej planecie, po prostu nie możemy mieć biednych i głodnych ludzi, a przy dzisiejszym przełomie naukowym i technologicznym tym bardziej. Nasza rasa ludzka jest w doskonałej pozycji, aby zapewnić potrzeby każdej osoby na tej planecie już teraz! Moglibyśmy już żyć w dobrobycie i stabilności. Ale w społeczeństwie, które zostało wychowane w egoistycznym, konsumpcyjnym trybie interakcji, brakuje nam najważniejszej rzeczy, jedności społeczeństwa i fundamentalnej wartości ludzkiego życia.

Мы уже могли бы жить в достатке и стабильности

Zostaliśmy sztucznie pozbawieni rozumienia znaczenia powszechnej jedności, jedna ludzka rodzina została podzielona. Zamiast troski o siebie nawzajem, wzajemnej pomocy, wzajemnego szacunku, popularyzuje się wzbogacanie się, wrogość, rozdzielanie, nienawiść, dominacja. Jednocześnie każdy obserwuje otaczającą go rzeczywistość i uświadamia sobie, że dzisiejsze społeczeństwo wymaga radykalnych zmian. Każdy chce żyć w lepszym świecie. Jest już oczywiste dla każdego, że przy takim rozwoju z zachowaniem formatu konsumpcyjnego, społeczność ludzką wkrótce oczekuje zagłada. Wiele osób jest gotowych do działania już teraz, ale w impasie formatu konsumpcyjnego nie widzą oni jeszcze alternatywy. Ale jest alternatywa! Jest wyjście!

Jedynym wyjściem jest Twórcze Społeczeństwo!

Dziś na całym świecie odbywa się wyjątkowe, bezprecedensowe zjednoczenie ludzi w celu budowania Twórczego Społeczeństwa. Idea budowy Twórczego Społeczeństwa powstała w wyniku międzynarodowej inicjatywy ludzi, w wyniku ich pragnienia żyć inaczej! Jest to jedyny sposób, aby ostatecznie rozwiązać wszystkie nagromadzone problemy. To jedyny sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom!

Созидательное общество — единственный выход

Budowa Twórczego Społeczeństwa jest potrzebą wszystkich ludzi na świecie, jako możliwość pozbycia się wszystkich kłopotów i obciążeń konsumpcyjnego formatu relacji. To dobre, uniwersalne marzenie może być zrealizowane tylko w sposób pokojowy poprzez zjednoczenie ludzkości we wspólnym celu budowy Twórczego Społeczeństwa i następnej powszechnej zgody większości mieszkańców planety.

8 Podstaw Twórczego Społeczeństwa

8 Podstaw Twórczego Społeczeństwa stanowią zbiór koniecznych zasad, ujawniających fundamentalne podstawy Twórczego Społeczeństwa. Podstawową wartością jest wartość ludzkiego życia. 8 Podstaw Twórczego Społeczeństwa określają jakim będzie wymarzone społeczeństwo każdego, w szczególności, w jaki sposób będzie możliwe wspólne rozwiązanie wielu problemów społecznych, w tym głodu, ubóstwa, wysokiej zachorowalności i kryzysów.

8 Основ Созидательного общества

Samo pojęcie ubóstwa oznacza sytuację ekonomiczną, w której dana osoba nie jest w stanie zaspokoić swoich minimalnych potrzeb życiowych, zdrowotnych i zawodowych. Takie zjawisko jest obce normalnemu, zdrowemu, rozwiniętemu społeczeństwu. W Twórczym Społeczeństwie jednym z pierwszych zadań będzie eliminacja ubóstwa i głodu, urzeczywistnienie powszechnego bezpieczeństwa żywnościowego.

Głównym punktem odniesienia jest człowiek. Główna cecha — humanizm.

W Twórczym Społeczeństwie warunki będą tworzone w celu bezpośredniej poprawy jakości życia każdego człowieka, nie w celu wzbogacenia jednostek prywatnych. Każdy człowiek będzie miał zagwarantowane z tytułu urodzenia bezpłatne zaopatrzenie we wszystkie podstawowe potrzeby życiowe. Zasadą przewodnią dla wszystkich sfer społecznych będzie Człowiek. Twórcze Społeczeństwo to jest społeczeństwo zorientowane na człowieka w sposób praktyczny, z troską o każdego.

Главный ориентир — Человек

Wysokie cechy moralne, takie jak człowieczeństwo, sumienie, wzajemna pomoc, życzliwość będą aktywnie promowane, tworząc korzystny grunt dla życia. Ta prosta prawda tak naprawde jest najbardziej niezawodną wskazówką w budowaniu szczęśliwego, bezpiecznego społeczeństwa. Sama ideologia Twórczego Społeczeństwa niweluje nierówności, eliminuje ubóstwo i usuwa niedostatek. Spokojne bezpieczne życie, stabilność, pełny rozwój każdej Osoby, wiara w przyszłość będzie w Twórczym Społeczeństwie nienaruszalną rzeczywistością każdego człowieka.

Godziwe wynagrodzenie

Rozwój nauki, medycyny, technologii i innych branż będzie miał na celu rozwój społeczeństwa jako całości, aby ulepszyć bezpieczną i wygodną egzystencję każdego człowieka. Stabilna gospodarka planowa, równy podział zasobów na całym świecie wykluczy powstawanie kryzysów i inflacji, pozwoli na stabilny szybki rozwój gospodarczy społeczeństwa. Jakość życia na całym świecie będzie równie wysoka. Każdy towar na rynku będzie miał swoją własną, jednakowo ustaloną cenę na całym świecie, dostępną dla wszystkich. Nie będzie żadnych podwyżek cen, tylko obniżki. Co dotyczy wynagrodzenia, każde stanowisko, każdy zawód będzie miał swoją odpowiednią, jednakowo ustaloną płacę na całym świecie. W przypadku płatności na rzecz osób sytuacja będzie odwrotna — dopuszczalny będzie jedynie wzrost wynagrodzeń, zaś spadek wynagrodzeń jest wykluczony. Nikt nie będzie potrzebował czegokolwiek.

W konsumpcyjnym formacie relacji społecznych zasoby świata należą do mniejszości. Prawdopodobnie nie ma na świecie rzeczy, za które nie płacimy w społeczeństwie konsumpcyjnym. Płacimy (czasami niewyobrażalne sumy) za wodę, za ciepło, nawet za powietrze i za wiele innych zasobów dostępnych w obfitości na naszej planecie, które w założeniu powinny być dostępne dla ludzi całkowicie za darmo. W Twórczym Społeczeństwie wszystkie zasoby będą należeć do społeczeństwa, nie do jakiejś jednostki, osoby, grupy, organizacji i temu podobnym.

Достойная оплата труда

Bezpieczeństwo społeczeństwa

Takie pojęcia jak wojna, zbrodnia, konflikt zbrojny i przemoc nie będą tolerowane w Twórczym społeczeństwie. Za stworzenie jakiegokolwiek precedensu, który narusza bezpieczeństwo, zdrowie, życie innej osoby, sprawca będzie odpowiadał przed całym społeczeństwem. Ale w rzeczywistości, to samo przestępstwo będzie po prostu niemożliwe w Twórczym Społeczeństwie. A odpowiedź tkwi w zaspokojeniu ludzkich potrzeb, w rozwiązaniu problemów z tymże głodem.

Wielu pokrzywdzonych ludzi, popychanych przez głód i nędzę, nie zdaje sobie sprawy z własnych przewinień. Całkowite i trwałe rozwiązanie problemu głodu i ubóstwa w całym naszym społeczeństwie wyeliminuje motywy, które skłaniają obywateli do łamania prawa. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, mamy szansę stworzyć takie społeczeństwo, w którym pojęcie przestępczości zaniknie, bo  nie bedzie potrzebne i opłacalne. Po co kraść, rabować i zabijać, jeśli twoje życie jest piękne i ty wszystko masz? Co więcej, jak można działać bezprawnie przeciwko swoim przyjaciołom i rodzinie? Twórcze społeczeństwo to towarzystwo przyjaciół. Budowanie Twórczego Społeczeństwa oznaczać będzie dla nas wszystkich powrót do utraconego niegdyś domu, odrodzenie jednej spójnej rodziny zwanej ludzkością.

Созидательное общество — это общество друзей

Samodzielne administrowanie

Istotną różnicą struktury Twórczego społeczeństwa od formy każdego innego systemu społecznego jest obecność samorządności społeczeństwa, brak władzy jednostek nad większością i obecność odpowiedzialności. Każdy obywatel będzie mógł brać aktywny udział w życiu społeczeństwa, w podejmowaniu ważnych decyzji społecznych na równych zasadach ze wszystkimi. Zniesione zostaną struktury hierarchiczne. Odpowiedzialność za społeczeństwo będzie leżała na każdym człowieku. To właśnie ta podstawa równości stworzy uczciwe i przejrzyste społeczeństwo; nie pozwoli na korupcję, nadużywanie władzy. Całe społeczeństwo będzie kontrolować każdą jednostkę, każdą sferę, wszystkie ważne sprawy publiczne. W związku z tym, niezależnie od tego, kto obejmuje jakiekolwiek odpowiedzialne stanowisko, jego działalność będzie ujawniana przed całym społeczeństwem.

Самоуправление

Niemożność w Twórczym społeczeństwie samo wywyższania się pewnych jednostek nie pozwoli odbywać się oszustwam, manipulacją większości, ich prawem wyboru. Twórcze społeczeństwo z kontrolą obywatelską w interesie każdego człowieka, który chce na zawsze wyeliminować kłamstwa, korupcję, oszustwa i kradzież środków publicznych, które obecnie występują pod cieniem ukrytych procesów formatu konsumpcyjnego.

Informowanie

Wielu troskliwych ludzi z całego świata już zjednoczyło się w celu budowania Twórczego Społeczeństwa. Każdego dnia ten ruch zaangażowanych ludzi dobrej woli gotowych działać i brać czynny udział w losach ludzkości powiększa się wielokrotnie. Budowa Twórczego Społeczeństwa już się odbywa i w tym niewymierną zasługę ma każdy, kto nie pozostaje bezczynny.

Nowoczesne technologie pozwalają przyspieszyć i usprawnić proces interakcji ludzi na całym świecie, proces jednoczenia i konsolidacji, by w krótkim czasie wcielić w życie pierwszy etap budowy Twórczego społeczeństwa, etap informowania. Obecnie niezwykle ważne jest informowanie społeczeństwa. Wszyscy są spragnieni zmian, większość jest gotowa do działania, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z realnej możliwości zbudowania innego społeczeństwa. To od każdego z nas zależy, jak szybko cała ludzkość się o tym dowie!

Идея Созидательного общества в своём роде уникальна

Idea Twórczego społeczeństwa jest na swój sposób wyjątkowa. Żadna z dotychczasowych prób w historii ostatnich 6 tysięcy lat mająca na celu zmianę społeczeństwa i poprawę życia ludzi nie może równać się z ideą budowy Twórczego Społeczeństwa. Nie mogą one zrealizować najbardziej elementarnej i nadrzędnej rzeczy dla budowy szczęśliwego społeczeństwa, a mianowicie w pełni zaspokoić potrzeb każdej jednostki, zagwarantować równych szans i zapobiec przekazywaniu władzy w ręce jednostek. Twórcze Społeczeństwo jest naszą potrzebą, jest naszym zbawieniem! Jest to naprawdę jedyne wyjście dla ludzkości.

Dopóki my, każdy z nas, nie podejmiemy działań, setki milionów ludzi każdego roku będzie narażone na ryzyko wyniszczenia. Jeśli nie zbudujemy Twórczego Społeczeństwa, będziemy umierać z powodu głodu, ubóstwa i związanych z tym chorób, będą porzucone dzieci i niepotrzebne ludzi, będzie głód, wojny, kryzysy i wyniszczenia, a w końcu nasz świat się skończy. Nie będzie stabilności ani dobrobytu w formacie konsumpcjonistycznym. Gwarancją naszej przyszłości jest Twórcze Społeczeństwo!

Nasza przyszłość teraz

Czy chcemy, aby nie było więcej głodu, wojen, ubóstwa, choroby całkiem zlikwidowane i nasze dzieci nie umierały? Oczywiście, że tak! To jest świat, o którym wszyscy marzą. Czy chcemy mieć możliwość zaspokojenia wszystkich naszych najbardziej podstawowych potrzeb z racji urodzenia? Tak, chcemy! Mamy dość konsumpcyjnej niewolniczej pracy, mamy dość życia w strachu, mamy dość bycia wiecznym dłużnikiem i niewolnikiem konsumpcyjnego bagna. Chcemy być wolni! Czy chcemy budować Twórcze społeczeństwo, w którym my i nasze dzieci będziemy bezpieczni? Oczywiście, że tak! Jest to życzenie każdego troskliwego rodzica i każdego człowieka, któremu nie jest obojętny własny los i los ludzkości. Więc na co czekamy? To, co dziś brzmi jak bajka, jutro może stać się naszą rzeczywistością, jeśli tylko sami tego zechcemy. Otrzymaliśmy niezbedne  informacje! Nasza siła jest w jedności! Naszym celem jest Twórcze Społeczeństwo! Nasza przyszłość jest w naszych rękach!Наше будущее в наших руках

To właśnie teraz, kiedy ludzie się budzą, kiedy zdają sobie sprawę, że nadszedł czas, aby wziąć sprawy w swoje ręce, że nie ma już czasu na bezczynność, to właśnie teraz każdy może dołączyć do budowania Twórczego społeczeństwa i wesprzeć powszechne pragnienie podążania drogą ku nowemu światu wolności i człowieczeństwa. To właśnie teraz mamy wszystkie warunki, aby zrealizować naszą wewnętrzną potrzebę życia, tworzenia i jednoczenia się. Nie ma innego sposobu na przetrwanie, to jest jedyny sposób! To właśnie teraz wszystko zależy od każdego z nas!

Alex Friedman

Zostaw komentarz