Logo Creative Society KREATIVNO
DRUŠTVO
Pridruži nam se

Temelji i faze za izgradnju Kreativnog društva

18. maj 2020.
Komentari

Ni za koga više nije tajna da je počela era globalnih promjena u društvu, kao i promjena u samom čovjeku. Mnogima je već očigledno da je društvo sada na rubu. Kao smrznuta u laži, obmani, nečovječnosti, hladnoj snježnoj masi na strmoj planinskoj padini, sva naša potrošačka civilizacija je zaglavljena. Je li ovo njen vrhunac? Lavina stresa u javnoj svijesti uzrokovana klimatskim, ekonomskim, političkim, pandemijskim i drugim uzrocima je neizbježna. U pitanju su samo posljedice. Kako mi, ljudi, sada možemo preduhitriti svoju budućnost? Kako svi možemo preživjeti i smanjiti rizik od neizbježnih gubitaka? Postoji izlaz!

Kao što znate, lavina može biti uzrokovana blagim pritiskom, čak i pritiskom na snijeg od strane jednog čovjeka. Ali kuda će biti usmjereno opšte kretanje društva? U kobni ponor egoizma i bahatosti, ili u pravcu pune stvaralačke rijeke koja će društvu dati novi oblik postojanja i stvoriti povoljne uslove za oživljavanje života narednih generacija naše civilizacije? Ako ne ti, ko onda može promijeniti ovaj vektor! Ovaj članak govori kako to učiniti.

* * *

Dana 11. maja 2019. godine dogodio se događaj globalnih razmjera koji je označio početak neizbježnih globalnih transformacija cjelokupne svjetske zajednice. Po prvi put u istoriji veliki broj ljudi iz cijelog svijeta okupio se na online konferenciji „Društvo. Posljednja šansa” na platformi Međunarodnog javnog pokreta „ALLATRA”. Ljudi su otvoreno i iskreno razgovarali o svim najvažnijim pitanjima sa kojima se čitavo čovječanstvo danas suočava. Ono što je najvažnije, osim otvorenog, istinitog predstavljanja ovih problema onakvima kakvi zaista jesu, iskazani su i načini rješavanja ovih problema. Rezultat ovog događaja bez presedana bio je je stvaranje jedinstvenog svjetskog projekta Međunarodnog javnog pokreta „ALLATRA” — Kreativno Društvo”. Šta ga čini jedinstvenim? Prije svega, ovaj projekat je od vitalnog značaja za cijelu našu civilizaciju. Zapravo, ovo je jedini mogući izlaz iz egoistične, konzumerističke slijepe ulice samouništenja u kojoj se čovječanstvo sada nalazi. Ovaj presedan i lanac događaja koji su uslijedili pomogli su da dodatno ojačamo našu nadu da nije sve izgubljeno, za svakog pojedinca i za cijelo čovječanstvo.

Od tada, zahvaljujući zajedničkim naporima učesnika Međunarodnog javnog pokreta „ALLATRA” iz iz različitih zemalja, koji su, baš kao i mi, inspirisani kreativnim idejama; učinjeno mnogo. Ogroman brojispitivanja javnog mišljenjasproveden je širom svijeta, održani su međunarodni online sastanci i konferencije, snimljeni brojni intervjui, objavljeni zanimljivi članci i realizovani mnogi drugi društveno značajni projekti. Zajedno smo uradili mnogo. Ali očito još uvijek nije dovoljno da dopre do svih. 

Za to vrijeme razgovarali smo sa ogromnim brojem ljudi širom svijeta i svi, zaista svi sa kojima smo razgovarali, su rekli da im treba Kreativno društvo, da im je to važno i da bi voljeli da žive u takvom svijetu.

Sve to vrijeme razmišljali su kako da ubrzaju proces širenja informacija o Kreativnom društvu širom svijeta. Kako se svi možemo ujediniti i učiniti naše napore još efikasnijim? Kako prenijeti ovu informaciju, ovu priliku svim ljudima na Zemlji? Konačno, vrijeme ne čeka nikoga! Već nas je skoro osam milijardi ljudi i to se tiče svih. Uostalom, ako se sada nešto ne preduzme, za kratko vrijeme će nas sve zahvatiti lavina katastrofe. Šta treba učiniti? 

Odgovore na ova pitanja moji prijatelji i ja dobili smo u razgovoru sa uvaženim Igorom Mihajlovičem Danilovom. Kao i uvek, Igor Mihajlovič je sa velikim strpljenjem i ljubaznošću detaljno objasnio izlaz iz trenutne situacije društva, suštinu i smisao stvaranja Kreativnog društva, koje želimo podijeliti sa svima vama, dragi naši prijatelji!

SVRHA I ZNAČENJE

Najvažniji je cilj! Ako postoji cilj, sve ima smisla, a ako nema cilja, onda je sve ostalo besmisleno. Šta je naš cilj? Naš cilj je da izađemo iz ove slijepe ulice potrošačkog društva, koja je zapravo oblik skrivenog ropstva, skrivenog sistema ropstva u kojem svi mi danas postojimo kao čovječanstvo, i počnemo živjeti kao čovjek, a ne kao zvijer. Osnovni cilj je postizanje i izgradnja idealnog društva duhovno slobodnih ljudi, društva koje će našim budućim generacijama garantovati dostojanstven život, dobrobiti i duhovno i moralno blagostanje. Društvo ljubavi i čovječanstva ili, kako ga u različitim religijama zovu — Raj. Društvo budućnosti, koje vas već danas mijenja u vašim postupcima i ispunjava vaš život višim smislom.

Što je potrebno da se to postigne? Razvoj korak po korak. Igor Mihajlovič je iznio ključno shvatanje da je Kreativno društvo samo međuetapa u evoluciji čovječanstva od robovlasničkog feudalnog sistema do potpuno novog načina života savremenih ljudi — Idealnog društva. Kreativno društvo je prijelazna faza, bez koje je nemoguće postići najviši cilj — Idealno društvo duhovno slobodnih ljudi.

Igor Mihajlovič dao je zanimljiv asocijativni primjer: „Zamislite burnu široku rijeku koja odvaja ostrvo koje tone od velike obale. Na ovom ostrvu žive divlje životinje. Naše moderno društvo se, zapravo, ne razlikuje od njih. Govorimo prave stvari, govorimo o visokim standardima, o idealima, ali zapravo živimo kao životinje. Mi smo podijeljeni. Stvorili smo enklave. Konstantno se borimo za teritorije, svađamo se, gradimo hijerarhije i borimo se za dominaciju.

Da li je ovo dostojno čoveka? Da li je ispravno da čovjek živi u takvim uslovima? U savremenom društvu sve je protiv čovjeka. Ljudi su sami stvarali nadgradnje, koje su ih na kraju porobile. Prioritet su interesi„na papiru”, interesi„države”, interesi„društva” koje zastupaju male grupe, a tek na samom kraju su interesi čoveka koji njihove„bajkepretvara u stvarnost” vlastitim rukama, gurajući sebe još dublje u ropstvo. Je li to normalno? Stvaranjem ovih apstrakcija dali smo im prava. Ali uz naša prava, oduzete su nam i beneficije. Vrijeme je da sve vratimo ljudima. Jer ovaj svijet je stvoren i dat ljudima. Čovjek ne bi trebao izgubiti status Čovjeka i tek tada imamo priliku da izgradimo Idealno društvo.

Vratimo se našem primjeru, Idealno društvo nalazi se s druge strane rijeke, na širokoj obali stabilnosti i blagostanja, koja se zove Eden. A da bismo sišli s ostrva koje tone i prešli rijeku smrti, moramo izgraditi most od konzumerističkog, životinjskog formata odnosa, gdje vladaju laž i klevete, do Edena, gdje caruju Istina i Ljubav. Ovaj most treba da bude napravljen od čvrstog kamena ujedinjene volje naroda i njihovog zajedničkog djelovanja. Ovaj most je Kreativno društvo, koje stoji na 8 stubova. Odlučio sam da pojasnim: „Šta su ti stubovi?” Igor Mihajlovič je rekao da su stubovi ovog mosta 8 Temelja Kreativnog društva.

8 TEMELJA KREATIVNOG DRUŠTVA

Čovjek je osnovna jedinica društva. Čovječanstvo je jedna velika porodica.

1. Život Čovjeka

Život Čovjeka je najveća vrijednost. Život svakog Čovjeka mora biti zaštićen kao svoj vlastiti. Cilj društva je osigurati i garantirati vrijednost života svakog Čovjeka. Ne postoji i nikada ne može biti ništa vrijednije od života Čovjeka. Ako je jedan Čovjek vrijedan, onda su svi Ljudi vrijedni!

2. Sloboda Čovjeka

Svaki Čovjek je rođen sa pravom da bude Čovjek. Svi ljudi su rođeni slobodni i jednaki. Svako ima pravo da bira. Ne može biti niko i ništa na Zemlji iznad Čovjeka, njegove slobode i prava. Ostvarivanje ljudskih prava i sloboda ne smije narušavati prava i slobode drugih ljudi.

3. Sigurnost Čovjeka

Niko i ništa u društvu nema pravo da stvara prijetnje životu i slobodi Čovjeka!

Svakom Čovjeku je zagarantovano besplatno obezbjeđivanje osnovnih životnih potreba, uključujući hranu, sklonište, medicinsku njegu, obrazovanje i punu socijalnu sigurnost.

Naučne, industrijske i tehnološke aktivnosti društva treba da budu usmjerene samo na poboljšanje kvaliteta života Čovjeka.

Zagarantovana ekonomska stabilnost: bez inflacije i kriza, iste stabilne i jednake cijene širom svijeta, jedinstvena novčana jedinica i fiksno minimalno oporezivanje ili bez oporezivanja.

Sigurnost Čovjeka i društva od bilo koje vrste prijetnji osigurava jedinstvena globalna služba koja se bavi vanrednim situacijama.

4. Transparentnost i otvorenost informacija za sve

Svaki Čovjek ima pravo na pouzdane informacije o kretanju i raspodjeli javnih sredstava. Svima su dostupne informacije o statusu provođenja odluka društva.

Masovni mediji pripadaju isključivo društvu i prikazuju informacije istinito, otvoreno i iskreno.

5. Kreativna ideologija

Ideologija treba da bude usmjerena na popularizaciju najboljih ljudskih kvaliteta i na zatiranje svega što je upereno protiv Čovjeka. Glavni prioritet je prioritet humanosti, visokih duhovnih i moralnih težnji Čovjeka, ljudskosti, vrlina, međusobnog uvažavanja i jačanja prijateljstva.

Stvaranje uslova za razvoj i obrazovanje Čovjeka sa velikim slovom „Č“, njegovanje moralnih vrijednosti u svakom čovjeku i društvu.

Zabrana propagiranja nasilja, osude i prokazivanje svakog oblika podjele, agresije i antihumanih manifestacija.

6. Razvoj ličnosti

Svaki Čovjek u Kreativnom društvu ima pravo na sveobuhvatan razvoj i lično ispunjenje.

Obrazovanje treba da bude besplatno i jednako dostupno svima. Stvaranje uslova i širenje mogućnosti da Čovjek primijeni svoje kreativne sposobnosti i talente.

7. Pravedenost i jednakost

Svi prirodni resursi pripadaju čovjeku i pravedno su raspoređeni među svim ljudima. Zabranjena je monopolizacija resursa i njihova neracionalna upotreba. Ovi resursi su pravedno raspoređeni među stanovnicima cijele Zemlje.

Čovjek ima zagarantovan posao ako to želi. Plata za identičnu poziciju, specijalizaciju ili profesiju treba da bude jednaka u cijelom svijetu.

Svako ima pravo na privatnu svojinu i prihod, međutim, u granicama visine kapitalizacije koju društvo određuje za pojedinca.

8. Samoupravno društvo

Koncept „vlasti“ u Kreativnom društvu izostaje, jer odgovornost za društvo u cjelini, njegov razvoj, uslove života i skladan format snosi svaki Čovjek.

Svaki Čovjek ima pravo da učestvuje u upravljanju poslovima Kreativnog društva i donošenju zakona koji poboljšavaju život Čovjeka.

Rješavanje društveno važnih, društveno značajnih i ekonomskih pitanja koja utiču na kvalitet života Čovjeka stavlja se na javnu raspravu i glasanje (referendum).

Ove informacije su nas šokirale svojom mudrošću i dubinom. Naravno, svaki čovjek želi da živi u takvom društvu. Danas mi, ljudi koji živimo na planeti Zemlji, imamo samo jedno pitanje: kako to realizovati u najkraćem mogućem roku?

FAZE IZGRADNJE KREATIVNOG DRUŠTVA

Igor Mihajlovič je odgovorio da su faze važne za izgradnju Kreativnog društva i objasnio šta svaka od faza predstavlja.

  1. Faza Informiranja. Radi se o informisanju čovječanstva o Kreativnom društvu. O Kreativnom društvu svakai zainteresovani čovjek može obavijestiti maksimalan broj ljudi. Mnogi iskreni, pošteni ljudi iz različitih zemalja svijeta to sada aktivno rade.
  2. Politička faza. Formiranje političkih partija „Kreativno društvo” u različitim zemljama sa jedinstvenom ideologijom Kreativnog društva. Sveukupnu koordinaciju stranaka vrši Međunarodni centralni komitet, koji je pod kontrolom međunarodne zajednice — Međunarodni javni pokret„ALLATRA”, odnosno zajednica koja je izvan politike i religije. Cilj je jednostavan: koristiti politiku kao oruđe, ali ne za podjelu, već za ujedinjenje ljudi.
  3. Svjetski referendum. Održavanje univerzalnog referenduma cijelog čovječanstva o zajedničkom prihvatanju kreativnog modela razvoja kao jedinog prihvatljivog i ključnog za opstanak čovječanstva.

Prva faza je informisanje čovječanstva o mogućnosti izgradnje Kreativnog društva. To je ono što mi sada aktivno radimo. Postupci ljudi govore sami za sebe. Učesnici Međunarodnog javnog pokreta ALLATRA svakodnevno sprovode ogroman broj kreativnih i društveno važnih projekata o kojima svako može saznati iz zvaničnih izvora Pokreta i pridružiti se ovoj vitalno važnoj inicijativi.

Postoji osnovni alat koji igra ključnu ulogu u modernom društvu, uz pomoć kojeg se upravlja našim društvom. To je politika. Ako ga iskoristimo, značajno ćemo ubrzati realizaciju izgradnje Kreativnog društva.

6000 godina politika je služila zarobljavanju čovječanstva i jačanju sistema potrošačkih vrijednosti. Međutim, danas može poslužiti cijelom čovječanstvu u izgradnji Kreativnog društva!

Sistem upravljanja modernim društvom je koncipiran tako da glasamo u svojoj zemlji i biramo između predloženih kandidata na koje ćemo po završetku izbora delegirati svoja prava. Drugim riječima, svoja prava prenosimo na ljude koje ne poznajemo i tako ostajemo bez prava. Zapravo, mi smo delegirali. Ali uz prava smo prenijeli i svoje beneficije. Upravo tako smo sami stvorili nadgradnju nad čovjekom. Hoće li takav imenovani, kome smo dali autoritet, raditi za nas ili u našem interesu? Hoće li nam vratiti beneficije? Ne, jer je navikao na njih i naše beneficije smatra svojim vlasništvom. Mislit će na sebe, svoju porodicu, a ne na nas. Zašto? Sa potrošačkim sebičnim razmišljanjem mislit će da će se u suprotnom, ako počnu braniti interese ljudi, spustiti na naš nivo i biti kao mi, samo sa deklarisanim pravima i bez stvarnih koristi. Zar to nije apsurdno? Nije li ovo oblik skrivenog ropstva?

Nakon što su nam sve uzeli, dobili smo vrlo teške obveze, koje su u stvari za većinu nemoguće. Jednostavno ih je nemoguće u potpunosti ispuniti. Čine da ljudi žive u stalnoj tjeskobi i strahu, čine ih osjetljivima i inferiornima. U takvom smo društvu prisiljeni postojati vi i ja. Zamjene i manipulacije su svuda uokolo! To je bit potrošačkog društva. Sve je posloženo na takav način jer je usmjereno protiv čovjeka. Ovo je činjenica. Može li takvo društvo postojati dugo? Ima li budućnost? Očito da nema.

Međutim, bilo koji alat se može koristiti za štetu ili za dobro, može se koristiti za uništavanje ili izgradnju. Stoga politika može i treba postati naše oruđe za izgradnju ispravne i istinski pravedne, održive, žive zakonske osnove za izgradnju Kreativnog društva.

Danas još uvijek živimo vođeni rimskim pravom, koje je odavno zastarjelo. Neophodno je kreirati zakone koji će garantovati ispunjenje interesa svakog čovjeka. Njihova osnova će biti 8 Temelja Kreativnog društva. Politika, u praksi, treba da postane oruđe za međunarodnu komunikaciju i ujedinjenje, promovišući prijateljstvo među ljudima, a ne da bude instrument pritiska i agresije, kao što je to danas. Može se i treba koristiti, ne za dalje razdvajanje, već, naprotiv, za brzo ujedinjenje cijele ljudske porodice.

Ako nastavimo istim tempom kao danas, bez korištenja politike kao oruđa, proces izgradnje Kreativnog društva trajat će mnogo godina. Budimo racionalni, ima li čovječanstvo vremena? Kako bismo ubrzali proces tranzicije čovječanstva iz potrošačkog formata u Kreativno društvo, možemo i već trebamo koristiti politiku kao najefikasnije sredstvo.

Svi smo mi građani naših zemalja. Izlazimo na izbore i glasamo za različite kandidate, a onda smo uznemireni jer nam zagorčavaju život i jačaju potrošački format. Oni donose zakone koji rade protiv nas kao Jedinstvene ljudske porodice, a ne u našem najboljem interesu. Kao rezultat toga, uslovi našeg postojanja se stalno pogoršavaju. Odnosno, kada dođu na vlast, ti ljudi štite tuđe interese, ali ne i interese čovjeka i Ujedinjene ljudske porodice. Kako se može glasati za političara ako je protiv čovjeka i njegovih prava? Kako se može glasati za njega, ako je sklon lažima i prevarama?

Da bismo promijenili ovu situaciju, moramo glasati za one političare koji će implementirati i zakonodavno integrirati 8 Temelja Kreativnog društva! Ono što bi bilo još bolje, jednostavnije i zgodnije je da se napravi jedinstvena svjetska stranka pod nazivom „Kreativno društvo”, koja će implementirati 8 Temelja Kreativnog društva u svakoj zemlji svijeta. I tako, koristeći naša prava koja smo im prenijeli, oni će odmah početi da nam vraćaju naše beneficije i rade na ujedinjavanju cijelog čovječanstva što je prije moguće u Ujedinjenu porodicu — Kreativno društvo. I tek kada sve zemlje svijeta budu spremne za prelazak iz potrošačkog u kreativni format, moći ćemo održati Svjetski referendum koji će nas, sve stanovnike Zemlje, legalno vratiti u Ujedinjenu ljudsku porodicu — Kreativno društvo.

To možemo učiniti samo mirnim sredstvima. Kao što je uvaženi Igor Mihajlovič rekao: „Čovječanstvu nije potrebna revolucija, čovječanstvu je potrebna Evolucija.”

Učesnik ALLATRA MJP

Elchin

Kreativno društvo


Kreativno društvo ujedinjuje sve

Ostavite komentar