Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО
Присъединете се

Необходимостта от построяване на Съзидателно общество. Защо предишните опити не са се състояли?

3 март 2021 г.
Коментари


Необходимостта от построяване на Съзидателно общество


Борба на идеологиите

Която и епоха от последните хилядолетия от съществуването на нашата цивилизация да вземем, няма да открием време, в което човечеството да не е в търсене на такава структура, която да я доведе до най-висока степен на човешката еволюция. През последните векове структурата се заменяше една след друга чрез опити и грешки: феодализъм, капитализъм, социализъм, комунизъм и други подобни. При това първоначално идеологията на всяка нова система внушаваше вяра в изпълнението на желаните цели и обещанията към хора за постигане на по-добър живот. Всичко това вдъхваше призрачна надежда за нещо ново, на фона на остарялата идеология.  

И все пак същата следваща „нова идеология“ впоследствие на практика отново показваше своята ограниченост, като предишната, своята неспособност да оправдае очакванията дори и на малка част от обществото, да не говорим за отделните представители. И всеки следващ срив на очакванията и надеждите се понасяше от обществото все по-болезнено. Всеки път това разочарование събуждаше в хората усещането за провал и измамно мнение за невъзможността да се построи обществото, за което мечтаят!

Като следствие, това доведе до факта, че днес обикновения жител вече не вярва „в щастливият живот, в стабилността и просперитета“, не вярва на следващите лозунги за независимост и равенство. За него са известни само лъжи, измами и други манипулации от страна на политиците. Мнозина не вярват на обещанията за прогрес, например, икономически и технически, виждайки на практика огромна пропаст между богати и бедни слоеве и осъзнавайки, че този напредък ще засегне само много малка част от населението, за другите — подобренията ще бъдат само на хартия. Въпреки всички практически данни, натрупани през вековете върху опита на неуспехите, човечеството все още копнее за промени към по-добро и в същото време не вижда изхода от тази криза. Но защо се случи така?

На днешния ден е настъпил етап на криза на съвременното общество. Как да я преодолеем?


Защо се е случило така?

Неверието на хората към техните лидери, обещаващи по-добро бъдеще, подкрепено от фаталното им бездействие, ще съществува, докато хората не получат отговори на натрупаните въпроси

  • Защо старите идеологии, въпреки обещаващото начало, потънаха в историята, като неуспешен експеримент?
  • Защо днес, въпреки всички създадени закони за правата и свободите на човека в конституциите на повечето държави, всъщност виждаме противоположното?

ВЛАСТ. Въпреки цялото разнообразие на предлаганите форми на съществуване на обществото, жаждата за СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ, забележете, че на практика e едно и също нещо навсякъде — йерархичната власт, изразена във властването на единици над обществото! Тоест, всъщност, робовладелският строй се е съхранил, само идеологическият инструмент за управление е подобрен. Външният облик се е променял, но съдържанието не!

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ФОРМАТ. Друг важен момент, който неизбежно изключва изграждането на свободно общество, въпреки използването на неговите лозунги, — това е потребителският формат на човешките взаимоотношения, доминиращ през последните 6000 години. Даденият формат концентрира вниманието на масите върху егоизма, горделивостта, желанието за безкрайно потребление и притежание на нещо, и най-важното — неутолима жажда за власт! Ненаситният животински инстинкт се активира, създавайки патогенни условия в развитието на индивида. А това, от своя страна, създава патогенни условия за развитието на обществото като цяло. Докато всеки човек е насочен към ненаситно консумиране, неговото съществуване ще се сведе до шаблони, наложени от потребителския формат. Смисълът на живота на такъв човек, обсебен от материята, често се състои в преследване на власт, признание и неограничено увеличение на капитала.

Между другото, думата „капитал“ идва от латинското „caput“, което означава „глава“. Корените на това понятие произхождат от времето, когато добитъкът се считал за парична единица, а количеството му се водело по главите, т.е. имало се предвид добитъка. А при робовладелския строй мнозинството на бедните не ги броели за хора, купували ги и ги продавали като добитък. Но толерирането на такова отношение на човек към човек в обществото не е ли престъпление срещу човечеството?

Не се ли явява такова преследване на въображаема власт и материална ненаситност следствие от доминиращите в човека негови низши потребности? В резултат на това — конкуренция, спорове, кавги, съперничество, раздори, класовост, йерархия на властта, пропастта между бедни и богати и в крайна сметка — хибридни войни, световни войни. В крайна сметка потребителският формат не се ли явява самоубийствен за цялото човечество? Войните, които започват в съзнанието на човека, ориентирано към потребителския формат, водят до страх, агресия и смърт. Не е ли вярно, че разрушителният, тягостен потребителски формат в главите на хората с ненаситно желание за власт, войни, вечни проблеми, жажда за притежаване, и светлата мечта на всеки човек за един мирен, щастлив, сигурен живот — това са първоначално взаимно изключващи се помежду си неща?


Съзидателно общество


Човечеството се нуждае от алтернатива — СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО

Какво ще помогне на съвременния човек да си възвърне не просто вярата в светлото бъдеще, а абсолютната увереност, че то е реално, да придобие разбиране за това как да го изгради, разбиране за необходимостта от активно участие на всички в процеса на построяване на такова общество?

  • Как да изградим съзидателно общество, в което всички блага и ресурси ще принадлежат на Човека, а не на аморфните надстройки, властващи над него? 

В съвременното време, в ерата на компютърните технологии и мобилните комуникации, между хората, живеещи на различни континенти, повече от всякога е възможно да се осъществи построяването на съзидателен формат за развитие на обществото. Това е построяването на новия формат на обществени взаимоотношения, насочен към култивирането на най-добрите човешки качества, за развитието на Човека, съзидание, обединяването на хората в духовно-нравствени ценности, за популяризиране на доброто, мира,човечността, честността, взаимната подкрепа, уважение и любов един към друг. Не мечтае ли за това всеки здравомислещ жител на нашата планета?

Забележете, че акцентът тук е съвсем различен, отколкото в потребителското общество. Съзидателното общество е насочено към активиране в човека, като единица, всичко положително, добро, подкрепяйки добрите намерения на даден човек да прояви най-добрите си качества и способности за неговото духовно и нравствено развитие,за благото на цялото общество,и като резултат, фрактално в цялото общество ще се случи същото.В крайна сметка, само чрез формиране на здрава Личност, може да се създаде здраво общество. А при стабилността на планираната световна икономика и достъпността на всички блага за всеки, желанието за конкуренция и прекомерно натрупване ще изчезне. Развитието на икономиката и други отрасли ще бъде ориентирано върху задоволяването на нуждите на всеки човек, а не върху общата система, както до сега, когато са нивелирани моралните-етическите ценности на даден човек. Абсолютната прозрачност и откритост на информацията в едно Съзидателно общество се явява естествено състояние на нещата. В този смисъл съзидателния формат на развитието на обществото, чрез неизбежната при такива условия еволюция е онзи преходен етап за създаване на идеално общество, към който се стремили през цялото време, този свързващ мост, който стои на осемте основи — това са 8 Основи на Съзидателното общество В мнозина може да възникнат въпроси като: „А какво да кажем за властта в Съзидателното общество? Тя е необходима за подобряване на взаимоотношения, за организиране на обществено производство. Няма ли нейното отсъствие да доведе до анархия?“, — и други подобни. И тук отново се връщаме към понятието за отговорността. Наистина, отивайки във властта, човек се натоварва с отговорности, цели и задачи, които се задължава да изпълнява пред народа. Но как изглежда това на практика в съвременния потребителски строй? Всички виждат, че попадайки в кръга на властта и подобни му условия, в този човек се променя мисленето, за съжаление, не в добра за електората посока. Следователно, за да промените ситуацията, трябва да промените условията.

Но ако погледнем от друга, съзидателна страна, тогава в тази ситуация хората, при желание да направят нещо добро за другите, да се подобри още повече живота на всеки, ще поемат ОТГОВОРНОСТТА пред всички хора, ще се ангажират да отговарят пред обществото за своите думи, постъпки и целият резултат на своята дейност по заеманите длъжности.А хората сами ще си поставят задачи и ще контролират качеството на тяхното изпълнение. Това определение коренно променя самата същност.Отговорността изключва налагането на волята на единици върху обществото. Тя се явява инструмент за обществото да удовлетвори своите нужди. Съзидателния строй създава условия именно за благото на човек, всеки човек, а не за аморфната дума „държава“, определени организации и други подобни. В крайна сметка именно Човекът е основният двигател на всичко. Без Човек няма да има нищо.

Що се отнася до еволюционното развитие на човечеството, днес това зависи пряко от избора на всеки човек, преформатирането на съзнанието му от потреблението до съзидаването и обединението по такъв начин с другите. Но тези промени също зависят и ще бъдат възможни, когато самото общество създаде положителна среда за духовно-нравствено израстване на човека. Тези аспекти са тясно свързани, взаимодопълващи се и пряко пропорционално ускоряващи се един друг и целия процес на еволюция по пътя на човечеството към идеалното общество. Формулата се очертава много проста: Човекът създава за обществото, обществото за Човека и на първо място е просто Човекът и неговите блага. И в тази връзка, участието на всеки е от изключителна важност за общата кауза, насочена към подобряването на живота на цялото общество и отделния индивид в него.

Но какво участие на човека е възможно в настоящата ситуация? Към днешна дата мнозина все още не виждат изход в заобикалящия ги информационен поток с акцент към потребителския формат. И точно за да се получи най-доброто разбиране от болшинството към правилния път и обединяване, е необходимо информиране на обществото, уведомяване на хората, създаване и разпространение на положително съдържание, попълване на информационното пространство. Важно е да се действа в съзидание, да бъдем на среща за хората, и в същото време да станем пример за истински Човек, който е достоен за такова общество и в действителност показва, че постигането му е абсолютно реално. Всеки, който желае със съвременните технологични възможности и разнообразие от способи за предаване на информацията, сега вече е способен да стане участник в построяването на Съзидателно общество.

Важното е да осъзнаеш, че не си сам! Движението в тази посока вече се случва по целия свят! Построеното с твое участие Съзидателно общество — това е най-доброто наследство за твоите потомци. Сега само трябва да започнеш да се движиш в това направление и това ще бъде важна стъпка към прогреса за цялото общество. Заедно ние можем много! Бъдещето се заражда сега.

Джон Ашер


Остави коментар